اطلاعیه

سرفصل برخی برنامه های پیشنهادی و پذیرفته شده در نشست های اداره کل تجسمی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : 1 برنامه ریزی کارگاه های عملی و نظری با دو رویکرد هنری و هنری/کاربردی 2 اجرای پروژه های پژوهشی و برگزاری نشست های پژوهشی(مطالعات موردی و تطبیقی) با رویکردهای هنری و هنری/کاربردی 3 برگزاری نمایشگاه های موضوعی داخلی و بین المللی