اطلاعیه شماره (2)

اسامی کاندیدهای چهارمین دوره انتخابات هیأت مدیره انجمن هنرمندان سفالگر