نمایشگاه گروهی مجسمه

انجمن مجسمه سازان ایران با همکاری خانه هنرمندان اقدام به برگزاری نمایشگاهی از جمعی از هنرمندان فعال

در این زمینه نموده است. نمایشگاه مذکور که با موضوع آزاد برگزار شده منتخبی از آثاری است که طی فراخوانی

برای دفتر انجمن ارسال شده است. افتتاحیه یکشنبه 4 خرداد ساعت 17 در خانه هنرمندان برگزار خواهد شد .

نمایشگاه تا 11 خرداد ادامه دارد.

نگارنده منصوره باغگرایی | انجمن هنرمندان سفالگر

تاريخ خبر:  1393/03/02