جلسه کارشناسی آثار ارسالی به نمایشگاه قفل

جلسه کارشناسی آثار ارسالی به نمایشگاه قفل با حضور داوران محترم : خانم حسینی ، خانم کوهستانی ،

آقای قجریان ، آقای تائبی و آقای داوری نژاد

کمیته نمایشگاهی | انجمن هنرمندان سفالگر

تاريخ خبر:  1393/06/12