سومین نشست مجموعه “سه در یک”

سومین نشست با حضور آقای امید قجریان برگزار شد. در این نشست به نقد راوانکاوانه هنرمندان ناییف(خودآموخته) ایرانی چون مکرمه قنبری، سارامحمدی و خاتوزین پرداخته شد.

.