فراخوان هشتمین نمایشگاه سالانه مجسمه های کوچک

انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران طی فراخوانی از تمامی هنرمندان دعوت به عمل آورده تا برای هشتمین

نمایشگاه سالانه مجسمه های کوچک که به صورت رقابتی انجام خواهد شد آثار خود را در تاریخ 4 تا 6 مرداد در

محل انجمن مجسمه سازان ایران تحویل نمایند. هر هنرمند امکان ارسال 3 اثر خواهد داشت. متریال و تکنیک آثار

آزاد میباشد اما ابعاد آثار باید به گونه ای باشد که در مکعبی به ضلع 15 سانتیمتر جای نگیرد و در مکعبی به ضلع

30 سانتیمتر جای بگیرد.

هزینه ثبت نام در نمایشگاه 10000 تومان  میباشد و در صورت پذیرفته شدن ورودی شرکت در نمایشگاه 80000

تومان خواهد بود. در ضمن در اختتامیه از 3 برگزیده نمایشگاه تقدیر خواهد شد.

نمایشگاه در تاریخ 16 تا 25 شهریور ماه در محل نمایشگاه دایر واهد بود.

نگارنده منصوره باغگرایی | انجمن هنرمندان سفالگر

تاريخ خبر:  1393/03/20