نشست تخصصی پیرامون نمایشگاه قفل

تصاویری از نشست تخصصی نمایشگاه قفل

جلسه نشست تخصصی پیرامون نمایشگاه قفل با حضور پورشور اعضای انجمن هنرمندان سفالگر و آقایان امید قجریان و حسین داوری نژاد

کمیته نمایشگاهی | انجمن هنرمندان سفالگر

تاريخ خبر:  1393/06/12