نشست پژوهشی انجمن هنرمندان سفالگر

نشست پژوهشی انجمن هنرمندان سفالگر با رویکرد تبیین برنامه های پیش بینی شده برای  کمیته های تخصصی مورخ 24 خرداد 1397 در خانه هنرمندان سالن امیرخانی (ساعت 17 تا 19) برگزار شد. در این نشست رئیس انجمن ،آقای فرزاد فرجی،رویکرد یکساله انجمن هنرمندان سفالگر را اعلام نمودند.

در ادامه هر کدام از دبیران کمیته های تخصصی برنامه های پیش بینی شده و نیازهای کمیته خود را تشریح کردند. اعضای انجمن فرصت دارند تا مورخ یکم تیر ماه 1397 فرمی را به جهت حضور در انجمن تکمیل نمایند.