آغاز بی پایان هنر مفهومی

کتاب «آغاز بی پایان هنر مفهومی» شامل مجموعه مقالاتی با گردآوری و ترجمه علیرضا امیرحاجبی منتشر شده است.در گردآوری این مجموعه سعی شده است تا تعدادی از مهم‌ترین متون پایه‌یی هنر مفهومی در زیرشاخه‌های آن از جمله هنر اجرا، هنر اتفاقی، موسیقی مفهومی، چیدمان مفهومی و سایر رسانه‌هایی که در ارتباط مستقیم با این هنر هستند، گزینش و ارائه شوند تا چشم‌اندازی واضح‌تر از ریشه‌ها، سوابق و تحولات پی در پی هنرهای مفهومی پیش روی مخاطبان علاقه‌مند به این موضوع باز و بخشی از سوءبرداشت‌های رایج از مقولات مفهومی رفع شود. ویژگی مهم مجموعه‌ی حاضر آن است که تمامی مقالات توسط هنرمندانی تألیف شده که به اشکال مختلف در روند شکل‌گیری و گسترش هنرهای مفهومی نقش مهمی را ایفا کرده‌اند.»

بخشی از کتاب:

تعاریف و تفاسیر پیرامون هنر مفهومی به حدی متنوع، متفاوت و گاه متضاد است که در بسیاری از مواقع به درستی نمی توان حتی به ابتدایی ترین پرسش ها پاسخ داد. شاید این سرگشتگی معنایی، خود یکی از ویژگی های هنر مفهومی و زیرشاخه های متنوع آن باشد. هرچه هست، خواسته یا ناخواسته، جامعه و فرهنگ معاصر به اشکال مختلف با این مقوله درگیر شده اند. دلیل این ارتباط شاید آن است که هنر مفهومی از ابتدای پیدایش، تمایل به ارتباط مستقیم با جامعه داشته و بنیانگذارانش به صراحت به این اصل مهم اذعان کرده اند. هنر مفهومی در کشور ما دارای سابقه است. این جریان هنری از سالهای میانی دهه پنجاه شمسی به شکلی جسته و گریخته آغاز و ادامه یافته و امروزشاهد موج سوم این هنر در ایران هستیم. استقبال بسیاری از هنرمندان کاوشگر  و علاقهمند به فرهنگ معاصر از هنر مفهومی چیزی نیست که بتوان آن را کتمان کرد و نادیده گرفت. تنوع و تعدد نمایشگاه های مفهومی خود گواهی بر این ادعا است.