آموزش پرتره

در این دوره به طور عملی به موارد زیر پرداخته خواهد شد.

  • آرماتور بندی
  • ساخت نیمرخ مدل گلی
  • نحوه ساخت جزئیات پرتره از روی مدل زنده