نمایشگاه آثار حجم نیلوفر زمردیان با عنوان هجوم انسان

گالری گوهرزاد در شهر ساری میزبان حجم های نیلوفر زمردیان با عنوان هجوم انسان خواهد بود. دوستان ساکن

در این شهر، این نمایشگاه  از ۲ تا ۸ خرداد در محل نمایشگاه دایر میباشد.  افتتاحیه جمعه ۲ خرداد ساعت ۱۷

خواهد بود.

گالری گوهرزاد در ساری، دروازه بابل، خ رازی، قبل از بیمارستان امام قرار دارد.

نگارنده منصوره باغگرایی | انجمن هنرمندان سفالگر

تاريخ خبر:  1393/03/02