دوره آموزشی کارگاه یک روزه برندینگ و مارکتینگ

دوره آموزشی کارگاه یک روزه برندینگ و مارکتینگ

در این دوره موارد زیر مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت:

  • مالکیت معنوی و ثبت هویت تملیکی
  • آنچه یک جایگاه را تعیین میکند و میسازد
  • رسالت پیام و اصالت برندها
  • شکل گیری برند، جایگاه و تاثیرات اقتصادی آن
  • انواع برند و انواع جایگاه در ذهن مشتری
  • برندهای جغرافیایی و تاریخی
  • چگونه برند خود را بسازیم