دومین نشست مجموعه “سه در یک”

این نشست با همراهی جناب آقای دکتر فواد نجم الدین و با بررسی مجموعه آثار “مجسمه های زیر آب” تایلر برگزار شد. این نشست نگاهی نقادانه به شکل گیری و اجرای این مجسمه ها بود.