نمایشگاه گروهی مجسمه منتخبی از آثار بانوان جوان

نگارخانه برگ  از ۳۰اردیبهشت ۱۳۹۳ مهمان آثار جمعی از مجسمه سازان زن جوان ایران خواهد بود. نمایشگاه مذکور تا

۳۰ خرداد ادامه دارد.

نگارخانه برگ در میدان هروی، خیابان وفامنش، کوچه جمالی شرقی ، عمارت عین الدوله قرار دارد در ضمن نگارخانه 

پنج شنبه و جمعه ها تعطیل میباشد.

نگارنده منصوره باغگرایی | انجمن هنرمندان سفالگر

تاریخ خبر: 1393/02/30