سه در یک ” نشست نخست”

اولین نشست مجموعه ” سه در یک” با حضور سز کار خانم دکتر هلینا قائمی برگزار شد. در این نشست به بحث و گفتگو در ارتباط با آثار “سیندی شرمن” و جامعه شناسی عکاسی های وی و نقش هویت در شکل گیری ایده های این هنرمندپرداخته شد.