شرایط عضویت

شرایط عضویت در انجمن هنرمندان سفالگر:

بند 1- شرایط عمومی عضویت در انجمن برای تمامی انواع عضویت به شرح ذیل است:

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲- اقامت در حوزه جغرافیایی فعالیت انجمن.

٣- قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و مصوبات قانونی ارکان انجمن.

4- پرداخت ورودیه و حق عضویت مصوب به طور مرتب.

5- داشتن حداقل 20 سال تمام سن.

6- تکمیل فرم تقاضای عضویت انجمن.

بند 2- احراز حداقل یکی از شرایط تخصصی ذیل برای عضویت وابسته و احراز حداقل دو مورد از شرایط تخصصی ذیل برای عضویت پیوسته الزامی است:

1- دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مرتبط هنری با ارائۀ سوابق و 5 اثر هنری سرامیکی.

2- دارا بودن گواهی مبنی بر حضور در حداقل یک دوسالانۀ سرامیک (داخلی/ بین المللی).

3- دارا بودن گواهی مبنی بر برگزاری حداقل یک نمایشگاه انفرادی در زمینۀ سفال و سرامیک در گالری های معتبر داخلی و خارجی.

4- دارا بودن گواهی مبنی بر شرکت در حداقل 3 نمایشگاه گروهی سفال و سرامیک در گالری های معتبرداخلی و خارجی.

5- دارا بودن گواهی مبنی بر شرکت در حداقل 2 جشنوارۀ داخلی و یا نمایشگاه های خارجی.

6- داشتنن سوابق مستند دال بر فعالیت در امور تألیف و پژوهشی مرتبط با حوزۀ سفال و سرامیک.

7- مدرس رشته سفال و سرامیک در دانشگاه های کشور، استاد دارای اشتهار در زمینه سفال و سرامیک.

8- داشتن حداقل سه سال فعالیت مستمر در این حوزه و ارسال تصویر حداقل 10 اثر هنری.

 

انواع عضویت انجمن هنرمندان سفالگر ایران:

بند 1- انجمن دارای سه نوع عضویت است که عبارتند از:

الف- عضویت پیوسته، ب- عضویت وابسته، ج- عضویت افتخاری

بند 2- عضویت پیوسته: از کلیه حمایتهای مادی و معنوی انجمن برخوردار است و دارای حق رأی در کلیۀ انتخابات ومجامع عادی و فوق العاده انجمن است. عضو پیوسته علاوه بر حقی که در قسمت نخست این بند ذکر شد، می­تواند در صورت احراز شرایط توسط کمیسیون ارزشیابی، داوطلب عضویت در هیأت مدیره و بازرسی انجمن نیز شود.

بند 3- عضو وابسته: از کلیه حمایتهای مادی و معنوی انجمن برخوردار است و دارای حق رأی در کلیۀ انتخابات ومجامع عادی و فوق العاده انجمن می­باشد. عضو وابسته نمی تواند برای هیأت مدیره و بازرسی انجمن داوطلب شود.

بند 4- عضو افتخاری: کلیه کسانی که به عناوین مختلف منشاء خدمات به هنر سفالگری و سرامیک بوده اند با پیشنهاد مکتوب حداقل 3 عضو از اعضای هیأت مدیره و یا 20 عضو از اعضای پیوسته انجمن و قبول دعوت از جانب شخص مورد نظر و تأئید نهایی هیأت مدیره و کمیسیون ارزشیابی، به عنوان عضو افتخاری انتخاب می شوند. اعضای افتخاری حق رأی در انتخابات و مجامع عادی و فوق العادۀ انجمن را ندارند و نمی توانند برای هیأت مدیره و بازرسی انجمن داوطلب شوند. اعضای افتخاری از کلیۀ حمایتهای معنوی انجمن برخوردار هستند.

در صورت دارا بودن شرایط عضویت؛ مدارک شناسایی (عکس پرسنلی، کارت ملی، صفحه اول شناسنامه، مدرک تحصیلی) به همراه عکس آثار، فرم عضویت و گواهی نمایشگاه را به تلگرام شماره 09101747635 ارسال نمائید. (تمامی موارد بصورت Jpg ارسال شود)

برای دریافت فرم عضویت اینجا کلیک کنید