اطلاعیه شماره 2 نمایشگاه گروهی سرامیک با موضوع قفل

بیانیه نمایشگاه

انجمن هنرمندان سفالگر ایران  برگزار می کند

اطلاعیه شماره 2 نمایشگاه گروهی سرامیک  با موضوع قفل

(بیانیه نمایشگاه)

نخستین تصویری که از واژه قفل در ذهن  تداعی می شود بسته بودن  و دست نیافتنی بودن است.

وسیله ای برای ایجاد امنیت و حفظ و نگهداری از  کالایی ارزشمند و حتی مخفی کردن اسرار شخصی .

گاهی در باورهای اجتماعی و عامیانه مردم قفل طلسمی می شود و قدرت ماورایی می یابد و سمبلی برای

رسیدن به آرزوها و خواسته های دست نیافتنی، تا آنجا که گاه بر ضریح اماکن مقدس جهت گشایش مشکلات

و شفا یافتن خود را نمایان می کند.

  اما در معنای عمیق تر و ژرف تر قفل نمادی از مشکلات اجتماعی، افکاری بسته، اندیشه های خاموش و… خواهد

بود، که استفاده از این واژه در زندگی روزمره و فرهنگهای مختلف اجتماعی و سیاسی و دینی کار برد فراوان دارد .

تعدد بر داشتها از این موضوع انگیزه ای شد تا با استفا ده از قابلیتهای سرامیک و با رویکردی معاصر به انگاره های

ذهنی خود جسمیت بخشیم .

کمیته نمایشگاهی | انجمن هنرمندان سفالگر

تاريخ خبر:  1393/04/08