نمایشگاه گروهی سرامیک با موضوع قفل

نمایشگاه گروهی سرامیک با موضوع قفل

مکان: خانه هنر مندان ایران

 گشایش : یکشنبه 16 شهریور 1393  – از ساعت 17 الی21

نمایشگاه تا 25 شهریور ماه از ساعت 14 الی 21 ادامه دارد .

اسامی شرکت کنندگان نمایشگاه

فرشته غنوی چاکانی ،سمیه محمودی ، سوگل موحد پور ، علی نبوی ،عاطفه نساجی ،صادق باقری ،

مریم پارسا زاده ،زهره حسین آبادی ،نغمه داوری ،زهرا سالارکیا  و فتانه سالار کیا